Kto odpowiada za uszkodzoną przesyłkę?

Sytuacje, w których dochodzi do dostarczenia przez kuriera uszkodzonej przesyłki, nie należą do częstych, ale niestety się zdarzają. Wówczas pojawiają się liczne pytania: kto odpowiada za uszkodzoną przesyłkę? Kto winny jest temu, że paczka dotarła do odbiorcy w stanie uszkodzonym? 

Uszkodzona paczka w transporcie kurierskim to problem, o którym zaczęliśmy częściej słyszeć wraz z intensywnym rozwojem e-commerce. Ludzie na całym świecie zaczęli częściej kupować przez Internet, licząc przy tym na ekspresową dostawę. Niestety taka presja nie jest zbyt korzystna, a jej efektem może być uszkodzenie przesyłki – np. podczas transportu czy przeładunku kurierskiego. Kto ponosi wówczas winę za powstałe uszkodzenie? Więcej na ten temat przeczytacie w poniższym artykule. Zachęcamy do lektury!

Uszkodzona przesyłka - kto ponosi koszty?

Kto odpowiada za uszkodzenie przesyłki w transporcie? Warto zacząć od identyfikacji przyczyny, które mogą do tego doprowadzić. To od tych czynników zależy, czy koszty poniesie firma kurierska, sprzedawca czy ostatecznie odbiorca. Istotne jest także pochodzenie przesyłki, co determinuje głównie, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody.

Kto odpowiada za uszkodzoną przesyłkę obraz 2-min

Jeśli przesyłka jest produktem zakupionym w sklepie internetowym, odpowiedzialność ponosi zazwyczaj kurier i sprzedawca. Sytuacja wygląda jednak inaczej, jeśli paczkę wysłała osoba z naszego otoczenia i zabezpieczyła ją niewłaściwie, wtedy to my sami ponosimy odpowiedzialność za dochodzenie roszczeń związanych ze szkodą.

Warto zaznaczyć, że zarówno prawo, jak i regulaminy większości firm kurierskich, nie pozwalają na weryfikację zawartości paczki przed podpisaniem jej odbioru u kuriera. W sytuacji, gdy sprzedawca jest odpowiedzialny za szkodę, a paczka nie została sprawdzona przed odbiorem, odbiorca musi pokryć koszty odesłania paczki i może domagać się ich zwrotu w ramach procedury reklamacyjnej.

Odpowiedzialność sprzedawcy za przesyłkę istnieje, gdy wysyłając paczkę, zaznaczy on opcję jej sprawdzenia przed odbiorem. W takim przypadku to on ponosi koszty zwrotnego transportu paczki.

Odpowiedzialność za uszkodzoną paczkę a przepisy kodeksu cywilnego

Interpretacja odpowiedzialności za uszkodzoną paczkę w świetle przepisów kodeksu cywilnego różni się w zależności od tego, czy osoba poszkodowana jest konsumentem, czy przedsiębiorcą.

W przypadku przedsiębiorców:

 • Za przesyłkę odpowiedzialny jest kupujący zgodnie z art. 548. § 1.
 • W przypadku uszkodzenia w transporcie, przedsiębiorca może dochodzić odszkodowania od dostawcy zgodnie z art. 415 KC, który nakłada obowiązek naprawienia szkód wyrządzonych innemu podmiotowi.
 • Sprzedawca przestaje odpowiadać za paczkę w momencie jej dostarczenia do odbiorcy, zgodnie z art. 544. § 1.

W przypadku konsumentów:

 • Zgodnie z art. 548 § 3, odpowiedzialność za zniszczenie lub utratę przesyłki przechodzi na kupującego w chwili jej dostarczenia.
 • Kiedy kupujący nie miał wpływu na wybór przewoźnika, wygaśnięcie odpowiedzialności sprzedawcy następuje po przekazaniu paczki kurierowi.
 • Art. 559 KC stanowi, że sprzedawca z tytułu rękojmi odpowiada za wady fizyczne zarówno przed jak i po sprzedaży, także za szkody powstałe w czasie transportu.

Wynika z tego, że konsument zawsze jest chroniony przed stratami, a jego odpowiedzialność zaczyna się po odbiorze paczki.

W sytuacji gdy do uszkodzenia doszło w trakcie transportu, konsument może starać się o odszkodowanie od sprzedawcy lub firmy przewozowej. Jeśli zdecydujesz się na to pierwsze rozwiązanie, konieczne będzie odesłanie paczki (odbiorca ponosi koszt). Co ważne, odbiorca może później ubiegać się o zwrot kosztów wysyłki w drodze reklamacji. Z kolei jeśli chodzi o inne przypadki, wszelkie koszty są po stronie sprzedawcy, który może dochodzić zwrotu od firmy kurierskiej. 

Odpowiedzialność kuriera i sprzedawcy: kto odpowiada?

W Polsce kwestia odpowiedzialności za uszkodzoną przesyłkę regulowana jest przez przepisy kodeksu cywilnego oraz ogólne warunki umów przewozowych. Aby zrozumieć, kto odpowiada za uszkodzenie przesyłki – kurier czy sprzedawca – należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów.

Odpowiedzialność kuriera

Kurierzy, działając jako firmy przewozowe, są odpowiedzialni za przesyłkę od momentu jej odbioru od nadawcy aż do momentu dostarczenia jej do odbiorcy. Zgodnie z prawem polskim:

 • Art. 544 § 1 Kodeksu Cywilnego stwierdza, że sprzedawca przestaje odpowiadać za rzecz sprzedaną wraz z jej dostarczeniem kupującemu, co implikuje, że odpowiedzialność za przesyłkę przechodzi na firmę kurierską.
 • W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki, Art. 471 Kodeksu Cywilnego nakłada na przewoźnika obowiązek odszkodowania, chyba że uszkodzenie było wynikiem siły wyższej lub niewłaściwego zabezpieczenia paczki przez nadawcę.

Odpowiedzialność sprzedawcy

Sprzedawca, zazwyczaj sklep internetowy lub osoba prywatna sprzedająca towar, również może ponosić odpowiedzialność za uszkodzoną przesyłkę:

 • W przypadku sprzedaży konsumenckiej – zgodnie z Art. 556 i następującymi Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za wady fizyczne towaru (w tym uszkodzenia podczas transportu) aż do momentu dostarczenia towaru do konsumenta. Oznacza to, że jeśli towar zostanie uszkodzony w drodze do konsumenta, odpowiedzialność spoczywa na sprzedawcy.
 • Rękojmia za wady fizyczne – sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia, kupujący ma prawo do złożenia reklamacji i żądania wymiany towaru, naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Co robić, gdy paczka zostanie dostarczona jako uszkodzona?

W sytuacji gdy do uszkodzenia doszło w trakcie transportu, konsument może starać się o odszkodowanie od sprzedawcy lub firmy przewozowej. Jeśli zdecydujesz się na to pierwsze rozwiązanie, konieczne będzie odesłanie paczki (odbiorca ponosi koszt). Co ważne, odbiorca może później ubiegać się o zwrot kosztów wysyłki w drodze reklamacji. Z kolei jeśli chodzi o inne przypadki, wszelkie koszty są po stronie sprzedawcy, który może dochodzić zwrotu od firmy kurierskiej. 

Czy mogę nie przyjąć uszkodzonej paczki w transporcie?

Wszystkie paczki są objęte standardowym ubezpieczeniem, które oferuje każda firma przewozowa. Oprócz podstawowej polisy wliczonej w cenę usługi, klient ma możliwość dodatkowego ubezpieczenia paczki. Oznacza to, że firma kurierska ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wystąpią podczas przewozu paczki – od momentu jej przekazania przez nadawcę do momentu dostarczenia odbiorcy.

Kto odpowiada za uszkodzoną przesyłkę obraz 1-min

Uszkodzona paczka może być wynikiem niewłaściwego obchodzenia się z paczką. Powodem może być niewłaściwe traktowanie przesyłki, rzucanie, stawianie na innych paczkach, odwracanie do góry nogami, jeśli na paczce jasno wskazano zakaz takiego postępowania. W chwili dostarczenia przesyłki, odbiorca może dostrzec ślady rozdarcia, odkształcenia, zalania czy wyczuć w środku potłuczone szkło. 

W przypadku dostarczenia przez kuriera uszkodzonej paczki, odbiorcy przysługuje prawo do odmowy jej przyjęcia. W takiej sytuacji konieczne jest sporządzenie protokołu szkody – ten dokument pozwala na zgłoszenie problemu i rozpoczęcie procedury reklamacyjnej, aby móc uzyskać odszkodowanie. 

Uszkodzona przesyłka: czy wraca do nadawcy?

Co dzieje się z przesyłką, kiedy nie zostanie odebrana przez odbiorcę? Zaglądając do Kodeksu Cywilnego, dowiadujemy się, że do chwili podpisania i odbioru przesyłki przez adresata jej właścicielem pozostaje nadawca. W związku z tym gdy dojdzie do odmowy przyjęcia przesyłki przez klienta, jest ona odsyłana do niego. Klient nie musi również obawiać się, że zostanie obarczony kosztami transportu – te ponosi nadawca. Po odmowie przyjęcia paczki, nadawca musi złożyć reklamację. Następnie rozpoczną się procedury, które mają na celu ustalenie, skąd wynika szkoda. Jeśli firma kurierska uzna, że była ona spowodowana winą kuriera, wypłaci nadawcy odpowiednie odszkodowanie.

Firma kurierska a uszkodzona przesyłka – kto odpowiada za szkody?

Chcesz wiedzieć, jak postępować, gdy kurier dostarczy uszkodzoną paczkę? Widzisz, że opakowanie jest uszkodzone i masz podejrzenia, że zawartość może być zepsuta? 

Musisz wiedzieć, że gdy podpiszesz potwierdzenie odbioru paczki, zwalniasz tym samym kuriera i firmę kurierską z odpowiedzialności za możliwe szkody. Z drugiej strony, aby uzyskać odszkodowanie, niezbędny jest protokół, ale ten musi być sporządzony po otwarciu paczki w obecności kuriera. 

Co zatem zrobić, gdy otrzymamy uszkodzoną paczkę? Jeśli nie potrzebujesz pilnie danej przesyłki, po prostu odmów jej przyjęcia. Wówczas nadawca będzie dochodził odszkodowania od firmy kurierskiej, a nieprzyjęta paczka wróci do niego. Jednak co w sytuacji, gdy zawartość paczki jest Ci niezbędna w danym momencie? Tutaj musisz mieć nadzieję, że kurier będzie wyrozumiały i zezwoli na otwarcie paczki w celu sprawdzenia jej zawartości. 

Podkreślmy jeszcze, że jeśli chodzi o uszkodzone paczki, to najczęściej szkody dotyczą wyłącznie opakowania, natomiast zawartość pozostaje nietknięta.

W jakich sytuacjach przewoźnik może uniknąć odpowiedzialności?

Są sytuacje, w których przewoźnik może uniknąć odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki. Należą do nich między innymi:

Procedura reklamacyjna: jak wygląda?

Gdy doszło do uszkodzenia przesyłki, jest zazwyczaj 7 dni na stworzenie protokołu szkody. Reklamację można zgłosić na różne sposoby. W zależności od sklepu i przewoźnika można to zrobić na piśmie, drogą e-mailową lub telefonicznie. Jakie informacje powinny znaleźć się w treści reklamacji? Oto one:

 • dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu,
 • data i miejsce zdarzenia – adres przesyłki i godzina dostarczenia,
 • dokładny opis uszkodzenia wraz ze zdjęciami,
 • oczekiwana forma zadośćuczynienia (np. zwrot pieniędzy lub wymiana towaru).

Zrozumienie roli i odpowiedzialności każdej ze stron w procesie dostarczania przesyłki jest kluczowe dla skutecznego dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z uszkodzeniem towaru w transporcie. Zarówno kurierzy, jak i sprzedawcy, mają określone obowiązki prawne, które muszą spełnić, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych towarów.

Dlaczego każdy powinien znać swoje prawa na temat uszkodzonej przesyłki?

Znajomość swoich praw w przypadku uszkodzenia przesyłki to kluczowa sprawa. Dzięki temu można właściwie reagować i żądać od odpowiednich podmiotów rekompensaty za szkodę. To pozwala uniknąć zbędnych konfliktów z przewoźnikiem czy sprzedawcą. Dodatkowo, kiedy odpowiedzialna strona zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, istnieje większa szansa, że w przyszłości będzie staranniej dbać o przesyłki. To ważne dla ochrony interesów konsumentów i poprawy standardów obsługi klienta w przyszłości.

Jakie są przyczyny uszkodzenia przesyłek?

Uszkodzenie przesyłek w transporcie może wynikać z wielu czynników, z których wiele jest związanych z nieodpowiednim przygotowaniem paczki do wysyłki. Jednym z najczęstszych powodów jest użycie nieodpowiedniego opakowania. Słabej jakości kartony mogą łatwo ulec deformacji pod wpływem nacisku lub wilgoci, co zwiększa ryzyko uszkodzenia zawartości.

Innym ważnym aspektem jest brak właściwego użycia wypełniaczy. Wypełniacze, takie jak folia bąbelkowa czy skropak, mają kluczowe znaczenie w zabezpieczaniu przedmiotów wewnątrz paczki, szczególnie tych kruchych i delikatnych. Umożliwiają one amortyzację wstrząsów i ograniczają ruch przedmiotów wewnątrz paczki podczas transportu.

Dodatkowo, bardzo ważne jest stosowanie się do podstawowych zasad pakowania. Na przykład, pozostawienie wolnych przestrzeni w paczce bez odpowiedniego wypełnienia może prowadzić do przesuwania się przedmiotów, co zwiększa ryzyko ich uszkodzenia. Przestrzeń ta powinna być wypełniona materiałem amortyzującym, aby zabezpieczyć zawartość przed uderzeniami i wstrząsami.

Oprócz tych aspektów związanych z pakowaniem, istnieją również czynniki zewnętrzne, takie jak warunki transportu, niewłaściwe obchodzenie się z paczką przez pracowników firmy kurierskiej, czy przypadki losowe, które mogą mieć wpływ na stan przesyłki. Jednakże odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie przesyłki mogą znacząco zmniejszyć ryzyko jej uszkodzenia.

Zachęcamy do sprawdzenia oferty naszego sklepu, gdzie jako producent kartonów oferujemy wysokiej jakości kartony w atrakcyjnych cenach. Nasze kartony są zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną ochronę Twoim przesyłkom, bez względu na ich rozmiar czy wrażliwość. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i wybrania najlepszego rozwiązania do pakowania, które zabezpieczy Twoje produkty w drodze do klienta.